Monitoring gospodarki leśnej Monitoring gospodarki leśnej

Dane według stanu na 31.12.2018r.:

1)    Zapas grubizny brutto – 5 489 892 m3

2)    Powierzchnia odnowień i zalesień – 96,46 ha

3)    Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (w ha) – załącznik do pobrania

4)    Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion – 3 376 kg

- szyszek – 1 423,60 kg

- zwierzyny (w OHZ "Pańków"w sezonie 2018/2019):

·        Jeleń – 50 szt.

·        Sarna – 148 szt.

·        Dzik – 259 szt.

·        Lis – 58 szt.

·        Jenot – 0 szt.

·        Borsuk - 2 szt.

·        Kaczki – 19 szt.

·        Gołąb -0 szt.

- stroiszu  – 50 mp

- choinek  – 1 szt

5) produkcja sadzonek – 3 414,40 tys. szt.

6) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 20,77 ha

7) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 1 ha

8) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 20 szt.

9) ogólna powierzchnia - 19 023,06 ha

a) ekosystemów referencyjnych - 279,29 ha,

b) lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w hektarach) -  tabela do pobrania

10) koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 20 338 567,57 tys. zł

11) pozyskanie drewna ogółem – 105 247 m3

12) wielkość zatrudnienia ogółem - 61 osób