Monitoring gospodarki leśnej Monitoring gospodarki leśnej

Dane według stanu na 31.12.2017r.:

1)    Zapas grubizny brutto – 5 452 534 m3

2)    Powierzchnia odnowień i zalesień – 159,40 ha

3)    Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (w ha) – załącznik do pobrania

4)    Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion – 230 kg

- szyszek – 317,50 kg

- zwierzyny (w OHZ "Pańków"w sezonie 2017/2018):

·        Jeleń – 29 szt.

·        Sarna – 156 szt.

·        Dzik – 247 szt.

·        Lis – 38 szt.

·        Jenot – 0 szt.

·        Borsuk -0 szt.

·        Kaczki – 5 szt.

·        Gołąb -0 szt.

- stroiszu  – 10 mp

- choinek  – 40 szt

5) produkcja sadzonek – 3 409,27 tys. szt.

6) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 1 557,70 ha

7) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0 ha

8) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 18 szt.

9) ogólna powierzchnia:

a) ekosystemów referencyjnych - 283,75 ha,

b) lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w hektarach) -  tabela do pobrania

10) koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 21 450 000,35 tys. zł

11) pozyskanie drewna ogółem – 109,907. m3

12) wielkość zatrudnienia ogółem - 63 osoby