Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Tomaszów prowadzona jest w 17 obwodach należących do Rejonu Hodowlanego - Puszczy Solskiej i Roztocza. 16 obwodów dzierżawione jest 12-tu Kołom Łowieckim. Obwód nr 305 jest wyłączony z dzierżawy – stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny -LP. Tylko 4 obwody są obwodami leśnymi, pozostałe – polnymi. Powierzchnia ogólna obwodów wynosi 131903 ha w tym powierzchnia leśna 31158 ha.

 
 
W marcu 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Tomaszów zinwentaryzowano:
     64 łosi,
-          249 jeleni,
-          3067 saren,
-          572 dzików,
-          3630 zajęcy,
-          2385 bażantów,
-          1258 kuropatw,
-          790 lisów.
 
 
 
Ponadto występuje wilk (zmienna liczebność około 21 szt.), ryś (11 szt. osobników na terenie nadleśnictwa mają część swojego rewiru), wydra i bóbr (których liczebność wynosi odpowiednio około 148 i 604 sztuk).
 
 
Zasadniczymi problemami gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa w chwili obecnej są:
-          regres populacji zająca, kuropatwy i dzikich kaczek,
-          rosnąca liczebność dzików i co się z tym wiąże szkód w uprawach rolnych. 
-     zbyt wysoka liczebność lisów które stanowią zagrożenie dla zwierzyny drobnej.