Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

 

Nadleśnictwo prowadzi swoje działania w oparciu o dziesięcioletni plan urządzenia lasu zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Średnioroczne zadania gospodarcze wynikające z Planu Urządzania Lasu obowiązującego na lata 2010-2019 przedstawia tabela poniżej.
 
Zadanie
Rozmiar
Odnowienia
138,17 ha
Poprawki i uzupełnienia
2,59 ha
Czyszczenia wczesne
228,38 ha
Czyszczenia późne
123,99 ha
Pielęgnowanie gleby
167,22 ha
Trzebieże
1092,6 ha
Etat roczny grubizny
95 864 m3
 
W Nadleśnictwie Tomaszów wyodrębniono 20 typów siedliskowych lasu. Przeważają siedliska wyżynne, których jest 11105,90 ha (63,7%), a w obrębach udział kształtuje się następująco: Lubycza Królewska 4049,56 ha (51,1%), Tomaszów 7056,34 ha (74,1%).
 
Dominującymi siedliskami są siedliska lasowe świeże, które zajmują 76,5% powierzchni. Siedliska wilgotne, bagienne i łęgowe zajmują 7,9%, a siedliska borowe 15,6%.
 
 

 

W ostatnich latach Nadleśnictwo nakłada coraz większy nacisk na inicjowanie odnowień naturalnych, których udział w stosunku do odnowień ogółem kształtuje się obecnie na poziomie 15%. Największą powierzchnię w uznanych odnowieniach naturalnych zajmują uprawy: sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego i jodły pospolitej, a ponadto często pojawiają się naloty: klona jawora, klona zwyczajnego i brzozy brodawkowatej.
 
Ze względu na swoje bogactwo i duże zróżnicowanie gatunkowe, drzewostany Nadleśnictwa Tomaszów są odporne na działanie czynników biotycznych i abiotycznych. Występujące zagrożenia przejawiają charakter lokalny i nie mają znaczenia gospodarczego. Ze strony czynników biotycznych obecnie wzrasta zagrożenie zwłaszcza młodych pokoleń lasu ze strony pędraków chrabąszcza.
 
 
Nasiennictwo i selekcja
 
    
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 09.03.2004 r. (Dz.U. 04.67.621) w sprawie wykazu obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego, Nadleśnictwo Tomaszów należy do 605 i 606 regionu nasiennego. Nadleśnictwo rozwinęło własną bazę nasienną, na którą składają się: wyłączone drzewostany nasienne (WDN), gospodarcze drzewostany nasienne (GDN), drzewostany zachowawcze oraz wyselekcjonowane drzewa doborowe oraz źródła nasion. Baza nasienna stanowi podstawę prowadzonej w nadleśnictwie produkcji szkółkarskiej.
 
 
 
Zestawienie obiektów bazy nasiennej w N-ctwie Tomaszów:
 
 
Typ obiektu
 
Obręb LubyczaKrólewska
Obręb Tomaszów
N-ctwo
liczba
(poddz)
Pow w [ha]
liczba
(poddz)
Pow w [ha]
liczba
(poddz)
Pow w [ha]
Wyłączone drzewostany nasienne - WDN
3
25,40
8
90,20
11
115,60
Gospodarcze drzewostany nasienne - GDN
30
231,41
35
273,19
65
504,60
Drzewa doborowe
szt
21
szt
56
szt
77
Plantacje nasienne
-
-
1
6,01
1
6,01
Uprawy pochodne
45
121,61
55
113,25
100
234,86
Uprawy zachowawcze
1
3,00
1
2,44
2
5,44
Źródła nasion
-
-
2
-
2
-
Uprawy testujące
1
2,89
 
 
1
2,89
 
 

Ryc.1. Drzewa mateczne buka zwyczajnego w wyłączonym drzewostanie nasiennym.

 
        
Ryc. 2. Źródło nasion daglezji zielonej z okazałymi drzewami matecznymi.
 
  
 
Ryc. 3. Grupa drzew matecznych jodły pospolitej i świerka pospolitego
 
 

 

Nadleśnictwo posiada własną bazę szkółkarską, w której produkcja zaspokaja potrzeby nadleśnictwa. Zlokalizowana jest w obrębie Lubycza Królewska Leśnictwo Bełżec Szkółka w oddziale 104c, 105c,d o pow. 10,68 ha. W szkółce tej prowadzone jest hodowla zarówno drzew i krzewów leśnych jak też ozdobnych. Dlatego też Szkółka w Bełżcu posiada bogatą ofertę ponad stu gatunków drzew i krzewów.