Monitoring gospodarki leśnej

Dane według stanu na 31.12.2015r.:

1)    Zapas grubizny brutto – 5 538,812 tys. m3

2)    Powierzchnia odnowień i zalesień – 159,28 ha

3)    Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (w ha) – załącznik do pobrania

4)    Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion – 1652 kg

- szyszek – 1531 kg

- zwierzyny (w OHZ "Pańków"w sezonie 2015/2016):

·        Jeleń – 39 szt.

·        Sarna – 99 szt.

·        Dzik – 161 szt.

·        Lis – 49 szt.

·        Jenot – 0 szt.

·        Borsuk -1 szt.

·        Kaczki – 14 szt.

·        Gołąb -0 szt.

- stroiszu  – 9 mp

- choinek  – 55 szt

5) produkcja sadzonek – 3 702,98 tys. szt.

6) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 303,47 ha

7) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 4950,86 ha

8) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 18 szt.

9) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCFV oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha) – tabela do pobrania

10) koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 20 069,45 tys. zł

11) pozyskanie drewna ogółem – 105,83 tys. m3

12) wielkość zatrudnienia ogółem - 59 osób