Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Dane według stanu na 31.12.2016r.:

1)    Zapas grubizny brutto – 7 699,99 tys. m3

2)    Powierzchnia odnowień i zalesień – 147,22 ha

3)    Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (w ha) – załącznik do pobrania

4)    Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion – 256 kg

- szyszek – 110 kg

- zwierzyny (w OHZ "Pańków"w sezonie 2016/2017):

·        Jeleń – 29 szt.

·        Sarna – 127 szt.

·        Dzik – 181 szt.

·        Lis – 56 szt.

·        Jenot – 3 szt.

·        Borsuk -1 szt.

·        Kaczki – 11 szt.

·        Gołąb -0 szt.

- stroiszu  – 10 mp

- choinek  – 54 szt

5) produkcja sadzonek – 3 721,38 tys. szt.

6) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 140,06 ha

7) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0 ha

8) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 18 szt.

9) ogólna powierzchnia:

a) ekosystemów referencyjnych - 283,75 ha,

b) lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w hektarach) -  tabela do pobrania

10) koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 26 885 510,82 tys. zł

11) pozyskanie drewna ogółem – 137,49 tys. m3

12) wielkość zatrudnienia ogółem - 61 osób